پروژه خوشه بندی داده های سرطان پستان در زنان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۶۵,۴۸۰ تومان