×

پروژه طبقه بندی پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان
0