×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۴,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۳,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۳,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی  با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۶,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۵,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ  با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۴,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۴,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۵,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۶,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی  با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۵,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۳,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۷,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۵,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۴,۳۰۰ تومان
0