×

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان
0