×
 • پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۷۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۰۹۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۲,۰۰۰ تومان
  0