پروژه طبقه بندی اقلام فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۶۳,۳۵۰ تومان