×
 • پروژه شبیه سازی سیستم ازمایشگاه بخش خونریزی با ۳ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم آزمایشگاه بخش خونگیری با ۲ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم آزمایشگاه بخش خونگیری با ۱ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۵۰,۲۸۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم آزمایشگاه بخش خونگیری با ۴ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۶۵,۷۲۰ تومان
  0