×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۱,۹۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۰,۹۴۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۲,۳۱۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۲,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۲,۶۳۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۲,۵۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۱,۸۵۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۱,۰۱۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۲,۲۴۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

  ۶۲,۱۱۵ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۱,۳۳۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۲,۱۱۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۲,۲۴۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۱,۰۱۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۱,۰۷۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

  ۶۱,۲۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت(UCI) با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

  ۶۰,۸۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

  ۶۰,۸۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

  ۶۰,۸۱۵ تومان
  0