×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۳,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۱,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۰,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۷,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۶,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۰,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۷,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۶,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۱,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ (J48) در وکا

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0