×
 • پروژه تشخیص حملات COCOMO با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست داروها با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DDOS با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0