×

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۵,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۶,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۵,۹۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در ریپدماینر

۳۵,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۲,۲۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۲,۳۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۴,۶۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۲,۳۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۵,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۳,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۶,۰۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۶,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۶,۰۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات بات نت(Bot Net) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۲,۹۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۶,۱۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۵,۳۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های ستون فقرات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۵,۲۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۳۲,۷۸۰ تومان
0