×

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMO با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۱۰۰ تومان
0