×

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMO با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۳,۶۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۴,۲۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۳,۶۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۳,۶۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۹۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۹۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۳,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۳,۰۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۲۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۱۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۸۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۳,۰۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۷۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۳۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۱۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۴۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۷۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۳۲,۱۲۰ تومان
0