×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۶۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۸۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان پروستات در مردان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان سینه با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کارکنان یک واحد تجاری با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۸۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری افسردگی با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات دانشجویان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۶,۵۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری مغزی با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۱۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات داروها با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۵۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تنفسی با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۸۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات محصولات با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست دانش آموزان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۵۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست مشتریان وفادار و غیر وفادار بانک با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۶۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات DARPA با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۱۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات DDOS با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۵۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده های IRIS با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۶۷۰ تومان
  0