×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۴,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۳,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۵,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۲,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۴,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۵,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۴,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۳,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۲,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۳,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۲,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۵,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۴,۸۸۰ تومان

  پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۶۳,۹۲۰ تومان
  0