پروپوزال یک مدل مبتنی بر منطق فازی جهت استخراج ویژگی از داده های SSEP در حوزه آسیب سیستم عصبی

۲۵۷,۸۰۰ تومان