×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۳,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۵,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۶,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۵,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۲,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۵,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۶,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۶,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۳,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۶,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۴,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۴,۵۲۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۶,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم بیزین در متلب

  ۶۴,۷۶۰ تومان
  0