×
  • الگوریتم بهینه سازی جستجوی ممنوع (Tabu Search)

    الگوریتمِ جستجوی ممنوعه یک ایده‌ی اصلی دارد. این الگوریتم یک لیست از حرکات یا نقاطِ ممنوعه درست می‌کند تا در جستجوهای بعدی، دیگر آن حرکات را انجام ندهد. با این کار این الگوریتم امید دارد که از بهینه‌ی محلی خارج شده و بتواند به سمت بهینه‌ی سراسری حرکت کند.

    الگوریتم بهینه سازی تبرید

    در الگوریتم شبیه سازی تبرید (یا تبرید شبیه سازی شده) از فرایند بازپخت که از مباحث رشته متالورژی و مواد محسوب می‌شود، الگو گرفته شده است. انتخاب نام شبیه‌سازی تبرید برای این الگوریتم، ریشه در فرایند دارد که از آن تقلید می‌کند. در بهینه‌سازی نیز مانند فرایند انیلینگ، آنچه در بخش پیشین پیرامون بازپخت مواد بیان شد، برای حل مسائل قابل انجام است. یعنی در واقع، جواب‌های یک مساله به خوبی گرم می‌شوند و با نوسانات زیادی تغییر می‌کنند؛ سپس، به تدریج دامنه تغییرات کم می‌شود و در واقع یک سری شیار به سمت جواب بهینه ساخته می‌شوند. الگوریتم شبیه سازی تبرید برای اولین بار در سال ۱۹۸۳، توسط «کریک‌پاتریک» (Kirkpatrick) و همکاران معرفی شد. شایان ذکر است، الگوریتم شبیه سازی تبرید از جمله الگوریتم‌های فراابتکاری (فراتکاملی | فرااکتشافی | Metaheuristic) محسوب می‌شود. در الگوریتم شبیه سازی تبرید، از روش احتمالاتی برای حل مساله بهینه‌سازی استفاده می‌شود.

    0