×
 • الگوریتم انتخاب ویژگی جستجوی ممنوع (Tabu Search)

  الگوریتم جستجو ممنوعه یا الگوریتم جستجوی ممنوع Taboo search اولین بار توسط فرد گلوور در مقاله ای که در سال 1986 منتشر گردید، ارایه شد. همچنین بعدا دو مقاله از ایشان با نام ساده “جستجو ممنوع” در سال‌های 1989 و 1990 منتشر گردید که در آن، خیلی از کاربردهای جستجو ممنوع را معرفی کرد.

  الگوریتم انتخاب ویژگی قطره های آب

  الگوریتم چکه آب های هوشمند یا چکاه (Intelligent Water Drops)، یک الگوریتم انتخاب ویژگی بر پایه هوش گروهی است. الگوریتم چکه، الگوریتمی است که به گونه گروهی کار می‌کند و الهام گرفته از طبیعت است. این الگوریتم در اصل برای انتخاب ویژگی ترکیبیاتی (Combinatorial optimization) به کار برده می‌شود ولی می‌توان آن را برای انتخاب ویژگی پیوسته (Continuous optimization) نیز آماده ساخت. این الگوریتم نخستین بار در سال ۲۰۰۷ میلادی، برابر ۱۳۸۶ خورشیدی برای یافتن گشایش و راه حل برای مسأله فروشنده دوره‌گرد پیشنهاد شد. از آن پس، شماری از پژوهشگران در پی بهبود و به کار بستن این الگوریتم برای مشکل‌ها و مسئله‌های گوناگون بوده‌اند.

  الگوریتم بهینه سازی قطره های آب

  الگوریتم چکه آب های هوشمند یا چکاه (به انگلیسی: Intelligent Water Drops)، یک الگوریتم بهینه‌سازی بر پایه هوش گروهی است. الگوریتم چکه، الگوریتمی است که به گونه گروهی کار می‌کند و الهام گرفته از طبیعت است. این الگوریتم در اصل برای بهینه‌سازی ترکیبیاتی (Combinatorial optimization) به کار برده می‌شود ولی می‌توان آن را برای بهینه‌سازی پیوسته (Continuous optimization) نیز آماده ساخت. این الگوریتم نخستین بار در سال ۲۰۰۷ میلادی، برابر ۱۳۸۶ خورشیدی برای یافتن گشایش و راه حل برای مسأله فروشنده دوره‌گرد پیشنهاد شد. از آن پس، شماری از پژوهشگران در پی بهبود و به کار بستن این الگوریتم برای مشکل‌ها و مسئله‌های گوناگون بوده‌اند.

  0