الگوریتم طبقه بندی بوستینک

بوستینگ یک فرا الگوریتم ترکیبی در حوزه یادگیری ماشین است که برای کاهش عدم توازن و همچنین واریانسبه کار می‌رود. این روش در یادگیری با نظارت مورد استفاده قرار گرفته و از خانواده الگوریتم‌های یادگیری ماشین به شمار می‌رود. این تکنیک، روشی برای تبدیل سیستمهای یادگیری ضعیف به قوی بر اساس ترکیب نتایج طبقه بندهای مختلف است.