×
 • پروپوزال استفاده از بازاریابی ویروسی مبتنی بر روابط مثبت و منفی جهت حداکثر رساندن تاثیر در رسانه های اجتماعی

  ۲۵۳,۹۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده دوست در رسانه های اجتماعی مبتنی بر پیش بینی لینک و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین

  ۲۶۵,۴۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم توصیه گر دوست یابی در شبکه اجتماعی

  ۲۷۴,۹۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم توصیه گر دوست یابی در رسانه های اجتماعی با استفاده از معیارهای شباهت ترکیبی

  ۲۶۶,۹۰۰ تومان
  0