پروپوزال استفاده از هستان شناسی در بهبود تحلیل نیازمندیهای نرم افزار در چارچوب معماری اسکرام

۲۶۳,۸۰۰ تومان