پروژه طبقه بندی فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم (IB1) در وکا

۶۳,۳۶۰ تومان