پروژه طبقه بندی فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم (IB1) در وکا

۲۷,۸۰۰ تومان