پروژه(پیش بینی) میزان برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

۶۲,۹۶۰ تومان