پروژه پیش بینی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

۶۳,۶۲۰ تومان