×

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۵,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۴,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان پروستات در مردان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۴,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان سینه با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۴,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۵,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان پروستات در مردان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۴,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۵,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان سینه با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۳,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

۱۵,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان پروستات در مردان با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

۱۵,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

۱۵,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان سینه با الگوریتم SOM در متلب (MATLAB)

۱۵,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کارکنان یک واحد تجاری با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۴,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری افسردگی با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۶,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات دانشجویان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۳,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری مغزی با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۵,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات داروها با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۵,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تنفسی با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۴,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات محصولات با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۴,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست دانش آموزان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

۱۵,۰۰۰ تومان
0