×
  • پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

    ۵۲,۴۴۰ تومان

    پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم بیزین در متلب

    ۵۳,۱۲۰ تومان
    0