×

پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی گونه های گیاهی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۶۰۰ تومان
0