×
 • پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۳۹,۰۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۳۵,۵۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم SVM در متلب

  ۳۲,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۳۶,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۳۴,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۲,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۳۴,۶۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم بیزین در متلب

  ۳۴,۷۶۰ تومان
  0