×

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۲,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم SVM در متلب

۲۷,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۰,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۳۰۰ تومان
0