×

پروژه پیش بینی میزان جاذبه  با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان جاذبه با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان جاذبه با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان جاذبه با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان جاذبه با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۷۰۰ تومان
0