×
 • پروژه پیش بینی میزان جاذبه  با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۳,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان جاذبه با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۱,۹۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان جاذبه با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان جاذبه با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۳,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان جاذبه با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۲,۰۴۰ تومان
  0