پروژه پیش بینی میزان جاذبه با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

۵۰,۵۲۰ تومان