×
  • پروژه پیش بینی میزان جاذبه با الگوریتم بیزین در متلب

    ۳۴,۰۴۰ تومان

    پروژه پیش بینی میزان جاذبه با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

    ۳۲,۵۲۰ تومان
    0