×

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان
0