×
 • پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم SMO در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۰۹۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۵۰,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۵۱,۳۵۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم جی ۴۸ در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۵۱,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۵۰,۶۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۵۱,۰۹۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم بگینگ در وکا

  ۵۰,۲۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

  ۵۱,۴۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم داگینگ در وکا

  ۵۱,۷۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۵۱,۶۲۰ تومان
  0