×
 • پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۵۹,۴۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۲,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۰,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۱۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۳,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۲,۷۶۰ تومان
  0