×

پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۳۰۰ تومان
0