×
 • پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۴۳,۴۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۳۴,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۳۲,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۳,۱۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۳۵,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مسیرهای GPS با الگوریتم بیزین در متلب

  ۳۴,۷۶۰ تومان
  0