×
 • پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۲,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۱,۴۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۴,۸۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۲,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۹۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۲,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۲,۰۴۰ تومان
  0