×

پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم SVM در متلب

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۰,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم KNN در متلب

۲۹,۱۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های عملکرد دانشجویی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۷۰۰ تومان
0