×

پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم SVM در متلب

۲۸,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۹۰۰ تومان
0