×
 • پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۲,۴۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۱,۴۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۲,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۸۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۰,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۲,۲۸۰ تومان
  0