×

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۵,۵۲۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم نایوبیز در متلب

۳۴,۸۸۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم KNN در متلب

۳۱,۳۲۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۳۳,۹۶۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم بیزین در متلب

۳۳,۰۸۰ تومان
0