×

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم KNN در متلب

۲۶,۱۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم بیزین در متلب

۲۰,۹۰۰ تومان
0