×
 • پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۳۵,۵۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۳۴,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم KNN در متلب

  ۳۱,۳۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۳۳,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم بیزین در متلب

  ۳۳,۰۸۰ تومان
  0