×
 • پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۳,۵۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۲,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم KNN در متلب

  ۴۹,۳۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۱,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست نتایج بازی DOTA2 با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۱,۰۸۰ تومان
  0