×

پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۴,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم SVM در متلب

۲۹,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۱,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۵۰۰ تومان
0