×
 • پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۵۷,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۸۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۳,۵۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۵,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۶۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۳,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست تقسیم بندی فاز حرکات با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۱,۸۰۰ تومان
  0