×

پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم SVM در متلب

۲۸,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۱,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم بیزین در متلب

۲۴,۰۰۰ تومان
0