×
 • پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۵۹,۴۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۳,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۱,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۵,۶۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۰,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۱,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۴,۸۰۰ تومان
  0