پروژه پیش بینی دیتاست بهره وری انرژی با الگوریتم بیزین در متلب

۳۶,۸۰۰ تومان