×

پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۶,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم بیزین در متلب

۲۳,۷۰۰ تومان
0