×
  • پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

    ۴۹,۵۶۰ تومان

    پروژه پیش بینی دیتاست اعتبارات با الگوریتم بیزین در متلب

    ۵۴,۴۴۰ تومان
    0