×

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان
0