×
 • پروژه پیش بینی حرکت دست ها با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۱۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکت دست ها با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۲,۴۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکت دست ها با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکت دست ها با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکت دست ها با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۴۸,۶۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکت دست ها با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۰,۸۴۰ تومان
  0