×

پروژه پیش بینی حرکت دست ها با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکت دست ها با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکت دست ها با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکت دست ها با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکت دست ها با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۵,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکت دست ها با الگوریتم بیزین در متلب

۲۰,۷۰۰ تومان
0