×
 • پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۵۷,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم SVM در متلب

  ۴۹,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۲,۲۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۱,۷۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۱,۰۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۳,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۰,۲۴۰ تومان
  0