×

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۴,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم SVM در متلب

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم نایوبیز در متلب

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم KNN در متلب

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۹,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با الگوریتم بیزین در متلب

۲۰,۲۰۰ تومان
0