×

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۸,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۷,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با الگوریتم نایوبیز در متلب

رایگان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با الگوریتم KNN در متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با الگوریتم بیزین در متلب

۲۰,۸۰۰ تومان
0