×
 • پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

  ۵۱,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۰,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با الگوریتم نایوبیز در متلب

  رایگان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با الگوریتم KNN در متلب

  ۵۲,۲۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۱,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج (پادشاه در مقابل پادشاه پیاده) با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۰,۹۶۰ تومان
  0