پروژه پیش بینی میزان برق مصرفی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۴,۲۲۰ تومان