×

پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با سیستم استنتاج عصبی-فازی (ANFIS) در متلب

۲۹,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۸,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با الگوریتم بیزین در متلب

۲۲,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بورس اوراق بهادار استانبول با استفاده از الگوریتم LWL در وکا

۲۴,۲۰۰ تومان
0