پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۵۱,۳۵۰ تومان