×
  • پروژه پیش بینی التهاب حاد با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

    ۳۰,۷۲۰ تومان

    پروژه پیش بینی التهاب حاد با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

    ۳۷,۸۸۰ تومان
    0