×

پروژه پیش بینی التهاب حاد با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۵,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی التهاب حاد با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۴,۹۰۰ تومان
0