پروژه پیش بینی التهاب حاد با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۴۸,۷۲۰ تومان