×
 • پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۶۰,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم SVM در متلب

  ۵۰,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۵۴,۴۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۵۲,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم KNN در متلب

  ۲۹,۰۰۰ تومان ۵۱,۲۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۵۰,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم بیزین در متلب

  ۵۱,۵۶۰ تومان
  0