×
 • پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم آدابوست در متلب

  ۴۴,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم SVM در متلب

  ۳۲,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۳۶,۴۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم نایوبیز در متلب

  ۳۴,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم KNN در متلب

  ۲۹,۰۰۰ تومان ۳۳,۲۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

  ۳۲,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم بیزین در متلب

  ۳۳,۵۶۰ تومان
  0