×

پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم آدابوست در متلب

۳۶,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم SVM در متلب

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۰,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم نایوبیز در متلب

۲۲,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم KNN در متلب

۲۹,۰۰۰ تومان ۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم درخت تصمیم در متلب

۲۷,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با الگوریتم بیزین در متلب

۲۱,۳۰۰ تومان
0