پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۳۲,۲۸۰ تومان